INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza Polityka prywatności danych określa, w jaki sposób firma Brick Technology AB („Brick” lub „My”), w tym jej spółki zależne i franczyzobiorcy, spełnia wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych. Brick i jej spółki zależne oraz franczyzobiorcy prowadzą działalność w różnych krajach na obszarze EU/EES. Celem tego dokumentu jest poinformowanie partnerów i dostawców, w jaki sposób Brick zbiera, wykorzystuje, przechowuje, chroni i udostępnia dane osobowe w firmie i podmiotom zewnętrznym.
Jako Twój partner, Brick musi przechowywać i przetwarzać informacje o Tobie w ramach normalnych zasad współpracy. Informacje, które posiadamy i przetwarzamy, będą wykorzystywane wyłącznie do naszego użytku administracyjnego i operacyjnego. Będziemy je przechowywać i wykorzystywać, aby umożliwić nam prowadzenie działalności i zarządzanie naszymi relacjami z Państwem w sposób skuteczny, zgodny z prawem i właściwy.

BEZPIECZEŃSTWO
Brick priorytetowo traktuje integralność osobistą i dlatego działa aktywnie, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane z najwyższą starannością. Będziemy wykorzystywać wyłącznie informacje umożliwiające identyfikację osób („Dane osobowe”) zgodnie z niniejszą polityką. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, Brick wprowadził odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych Danych Osobowych.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA BRICK
Brick może gromadzić Dane Osobowe partnerów i dostawców, są to między innymi (ale nie wyłącznie) takie dane jak: nazwiska i dane kontaktowe. Wiele informacji, które posiadamy, zostało dostarczonych przez Ciebie, ale niektóre mogą pochodzić z innych źródeł wewnętrznych, a w niektórych przypadkach ze źródeł zewnętrznych.
Podane przez Ciebie dane są gromadzone tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wypełnienia zobowiązań prawnych, realizacji umów lub gdy przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie lub jeśli wyraźnie wyraziłeś zgodę na określone wykorzystanie tych danych.
W przypadku przetwarzania specjalnych kategorii informacji o Tobie zawsze uzyskujemy Twoją wyraźną zgodę na te działania, chyba że nie jest to wymagane przez prawo lub informacje są wymagane w celu ochrony Ciebie. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
Twoje dane osobowe będą przechowywane, gdy będziesz dla nas pracować lub po Twoim odejściu, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych z Tobą lub wymagane przez prawo.
Jeżeli w przyszłości zamierzamy przetwarzać Twoje dane osobowe w innym celu niż ten, w którym zostały zebrane, udzielimy Ci informacji w tym celu oraz wszelkich innych istotnych informacji.

UDOSTĘPNIANIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BRICK
Poza celami wymienionymi poniżej, będziemy ujawniać informacje o Tobie stronom trzecim tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub gdy musimy przestrzegać naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, na przykład możemy być zmuszeni przekazać pewne informacje do zewnętrzni dostawcy usług księgowych. W przypadku, gdy niektóre z tych podmiotów przetwarzających dane mogą mieć siedzibę poza obszarem UE/EOG, podmioty te będą zobowiązane umową do przetwarzania informacji zgodnie z przepisami europejskiego ustawodawstwa o ochronie danych, a transfer zostanie dokonany zgodnie z pisemnymi umowami w formularzu Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej.

PRAWA OSÓB INDYWIDUALNYCH DO AKTUALIZACJI, POPRAWIANIA LUB ŻĄDANIA DANYMI OSOBOWYMI
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) masz kilka praw dotyczących swoich danych osobowych. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w określonych okolicznościach prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo (w określonych okolicznościach) cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem Twojej zgody.
Jeżeli uważasz, że nie spełniliśmy wymagań RODO dotyczących Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do administratora lub do Inspektora Ochrony Danych.

KONTAKT
W przypadku pytań, spraw dotyczących Danych Osobowych lub dalszych informacji na temat postępowania z Danymi Osobowymi, prosimy o kontakt:
info@brickapp.se
Brick Technology AB, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Sztokholm, Szwecja

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
W pewnych sytuacjach Brick może wykorzystywać Dane Osobowe do nowych, nieoczekiwanych zastosowań, które nie zostały wcześniej ujawnione w niniejszych zasadach. Jednak takie nowe przetwarzanie zawsze będzie zgodne z celem, w jakim Dane Osobowe zostały zebrane. Jeśli jego praktyki dotyczące Danych Osobowych ulegną zmianie w przyszłości, Brick poinformuje Cię o tych zmianach.