WARUNKI USŁUGI
UDOSTĘPNIANIA BRICK POWER BANK
ZAPISY OGÓLNE
Niniejsza Umowa nakłada na Ciebie wiążące zobowiązania prawne. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków niniejszej Umowy, nie wchodź na Platformę BRICK, nie korzystaj z usług oferowanych za pośrednictwem Platformy ani nie zarejestruj konta dla takich usług.
1.1 Niniejsze warunki stanowią umowę („Umowa”) między Tobą („Użytkownik”) a Brick Technology AB i naszymi podmiotami powiązanymi („my”, „nas” lub „Brick”) w zakresie korzystania przez Ciebie z naszego udostępniania powerbanków – usługi Brick („Usługa”) w Polsce i dotyczy naszej strony internetowej https://www.brickapp.pl („Witryna”) oraz aplikacji Brick na urządzenia mobilne („Aplikacja Brick”) korzystających z systemów operacyjnych, takich jak IOS, Android , i/lub Windows Mobile (Witryna i Aplikacja Brick Power są łącznie nazywane „Platformą”).
1.2 Korzystanie przez użytkownika z Usługi podlega niniejszej Umowie, naszej polityce prywatności („Polityka prywatności”) oraz zasadom korzystania z powerbanków („Polityka użytkowania”), które znajdują się na Platformie. Zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę użytkowania i Politykę prywatności, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
1.3 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Takie zmiany zaczną obowiązywać po opublikowaniu zmodyfikowanej Umowy na Platformie. Za każdym razem, gdy korzystasz z Platformy lub Usługi, obowiązuje aktualna w danym momencie wersja niniejszej Umowy. Jeśli korzystasz z Platformy lub Usługi po zmianie niniejszej Umowy, zgadzasz się na związanie się warunkami niniejszej aktualnej wersji Umowy w zmienionej formie.
1.4 Niniejsza Umowa zawiera ważne informacje dotyczące Twoich praw w odniesieniu do Platformy i Usługi, w tym Twoich relacji z nami. Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę i regularnie ją przeglądaj.

KWALIFIKACJA UŻYTKOWNIKA
Gwarantujesz i oświadczasz, że:
(a) masz ukończone 16 lat; oraz posiadać niezbędną zdolność umysłową i prawną do zawarcia niniejszej Umowy i korzystania z Usług.
(b) wszelkie informacje, które nam przekazujesz podczas korzystania z Usługi, są dokładne, kompletne i aktualne; oraz
(c) korzystanie przez Ciebie z Usługi oraz sposób jej wykorzystywania nie narusza żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
3.1 Aby zostać zarejestrowanym użytkownikiem Platformy, Użytkownik musi zarejestrować się na Platformie poprzez weryfikację telefoniczną lub inną procedurę. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że informacje, które podajesz podczas procesu rejestracji użytkownika, są prawdziwe, dokładne, kompletne i niezwłocznie powiadamiasz nas o wszelkich zmianach tych informacji.
3.2 Konto użytkownika („Konto”), które utworzysz w wyniku procesu rejestracji, będzie Twoim kontem osobistym i nie możesz używać numeru telefonu zarejestrowanego na innym użytkowniku niż Ty dla swojego konta. Nie możesz przekazywać swojego Konta nikomu innemu, ani zezwalać lub pomagać innym w korzystaniu z Usługi za pośrednictwem swojego Konta, z wyjątkiem osób lub firm, które zostały wyraźnie upoważnione przez nas do tworzenia kont w imieniu swoich pracodawców lub klientów.
3.3 Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji Użytkownika możesz rozpocząć korzystanie z Usługi za pośrednictwem Platformy zgodnie z niniejszą Umową.
3.4 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, odmowy lub cofnięcia dostępu do Twojego Konta, Platformy i/lub Usługi w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania. W przypadku zawieszenia, odmowy lub cofnięcia dostępu możesz złożyć skargę Użytkownika zgodnie z procedurami określonymi w niniejszej Umowie.

OCHRONA KONTA
4.1 Ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego Konta, w tym za dane logowania i hasło (hasła). Prosimy o wylogowanie się po zakończeniu każdej sesji podczas korzystania z Serwisu i opuszczenie Platformy, wykonując odpowiednie czynności. Jeśli ujawnisz informacje o swoim koncie, możesz być odpowiedzialny za wszelkie straty i konsekwencje takich działań.
4.2 Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania i ich efekty wykonywane w ramach swojego Konta (w tym między innymi korzystanie z powerbanków Brick („Baterie Brick”), zwracanie baterii Brick, udostępnianie informacji, ujawnianie informacji, otwieranie książki adresowej) czy też działania (oraz ich efekty), które wyrządziły szkodę Tobie, nam lub osobom trzecim.
4.3 Musisz niezwłocznie powiadomić nas za pośrednictwem Platformy, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego Konta lub innej sytuacji, która może spowodować kradzież lub utratę Twojego Konta. Po powiadomieniu o nieautoryzowanym użyciu tymczasowo zablokujemy Twoje Konto. Jednocześnie przyjmujesz do wiadomości, że czynność tą wykonamy bez zbędnej zwłoki, ale nie będzie to działanie natychmiastowe.
4.4 Twoje konto może być używane tylko przez Ciebie i nie może być udostępniane innym osobom. Zgadzasz się:
(a) aby przez cały czas zachować prywatność danych Konta;
(b) aby kod weryfikacyjny logowania do Konta był bezpieczny i poufny;
(c) nie przenosić żadnej części Konta (np. książki adresowej) nikomu innemu; oraz
(d) w celu przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i warunków niniejszej Umowy w związku z Twoim Kontem.
4.5 Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania i transakcje dokonywane za pośrednictwem swojego Konta, chyba że je zamknąłeś lub nie zgłosiłeś nam niewłaściwego użycia Konta za pośrednictwem Platformy.
4.6 Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych oraz informacji innych użytkowników. Jeśli w wyniku korzystania z Platformy lub komunikacji z innymi użytkownikami zetkniesz się z jakimikolwiek danymi osobowymi lub dokumentami innego użytkownika, to zachowasz takie informacje w tajemnicy i nie ujawnisz ich w żaden sposób żadnej innej osobie.

KORZYSTANIE Z USŁUGI
5.1 Korzystanie z powerbanków:
5.1.1. Po rejestracji użytkownicy powinni dodać szczegóły płatności do aplikacji. Klikając „Zeskanuj kod QR” w aplikacji, użytkownicy mogą zeskanować kod QR na stacji, a powerbank zostanie automatycznie zwolniona.
5.1.2. Przed użyciem powerbanka Brick należy dokładnie sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń, w tym między innymi obecność kabli, stanu kabli, poziomu naładowania powerbanka itp.
5.1.3. Musisz niezwłocznie powiadomić firmę Brick o wszelkich problemach z powerbankiem za pośrednictwem aplikacji Brick lub adresu e-mail działu obsługi klienta: help@Brickapp.se
5.1.4. Z zastrzeżeniem niniejszej Umowy, jeśli przystąpisz do używania powerbanku Brick w okolicznościach, w których: (i) zostałeś poinformowany lub poinformowany w inny sposób; (ii) jest to wizualnie widoczne i/lub (iii) kontrola wskazuje, że taki powerbank Brick jest uszkodzony, wadliwy lub w inny sposób nie nadaje się do użytku, ponosisz wyłączną odpowiedzialność, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub obrażenia Twojego ciała lub mienia oraz ciała lub mienia jakiejkolwiek strony trzeciej powstałe w wyniku użytkowania takiego powerbanka Brick.
5.1.5. Musisz używać powerbank Brick w rozsądny, rozważny i zgodny z prawem sposób. Nie możesz go uszkodzić ani uniemożliwić innym osobom korzystania z niego, w tym między innymi uszkadzając go, działając w akcie wandalizmu, celowo niszcząc powerbank znajdującą się w powebanku, uszkadzać złącza, usuwać kable lub innych czynności, które uniemożliwiają korzystanie z powerbanku Brick przez inne osoby.
5.1.6. Musisz zwrócić powerbank Brick w takim samym stanie, w jakim został wypożyczony. Jeśli powerbank Brick zostanie zwrócony uszkodzony lub w stanie złym, zostaniesz obciążony opłatą równą kosztowi zakupu powerbanku Brick (zgodnie z obowiązującym cennikiem).
5.1.7. Nie możesz wypożyczać powerbanku Brick nikomu innemu, ani używać powerbanku Brick do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
5.1.8. Po każdym użyciu powerbanku Brick możesz zakończyć okres wypożyczenia zwracając powerbank do stacji (okres wypożyczenia kończy się automatycznie w Aplikacji), kończąc tym samym naliczanie opłat i uiszczając odpowiednie naliczone opłaty.
5.1.9. Dane generowane przez Platformę stanowią rozstrzygający dowód okresu użytkowania powerbanku Brick. Korzystanie z dowolnego powerbanku Brick jest ograniczone do 5 kolejnych dni. Każde użycie, które przekracza okres 5 kolejnych dni, jest uważane za zaginięcie lub zakup powerbanku Brick, a Twoje Konto może zostać obciążone opłatą za utracony/zakupiony powerbank w wysokości do 50 zł oprócz opłat za wynajem za 5 dni. Jeśli powerbank Brick zostanie skradziony podczas jego używania, musisz zgłosić kradzież składając oficjalny raport policyjny, a także powiadomić nas w ciągu 24 godzin od zaginięcia za pośrednictwem Platformy.
5.1.10. Oprócz wskazanych powyżej ograniczeń związanych z korzystanie z usługi Brick, dodatkowo nie wolno:
5.1.11. Modyfikować powerbanków, demontować, pisać po powerbankach, naklejać własne naklejki lub oznakowania, dołączać akcesoriów lub w inny sposób zmieniać lub uszkadzać powerbank lub jakąkolwiek część powerbanku. Nie można również bez zgody Brick używać powerbanków Brick do jakichkolwiek celów reklamowych lub jakichkolwiek celów komercyjnych;
5.1.12. Pozwól innym używać działający powerbank Brick.
5.1.13. W związku z możliwości korzystania z dowolnego powerbanku Brick i Platformy, oświadczasz i gwarantujesz, każdorazowo i bezpośrednio przed użyciem jakiegokolwiek powerbanku Brick, że:
5.1.14. przyjmujesz do wiadomości, że Brick nie gwarantuje, że jakikolwiek powerbank Brick będzie dostępna w czasie i miejscu, w którym chcesz z niego skorzystać, zwłaszcza w okresach dużego zapotrzebowania;
5.1.15. przyjmujesz do wiadomości, że Brick nie gwarantuje, że będziesz mógł zwrócić powerbank w dowolnym momencie po jej wypożyczeniu, jeśli wszystkie stacje w pobliżu są pełne powerbanku. Jeśli tak się stanie, skontaktuj się z pomocą techniczną za pośrednictwem aplikacji.
5.1.16. Brick dostarcza powerbanki Brick tylko jako udogodnienie, a taka możliwość wypożyczenia jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez te osoby, które są w stanie do samodzielnej obsługi powerbanku Brick i które zaakceptowały wszystkie warunki niniejszej Umowy.

OPŁATY I PŁATNOŚCI
7.1 Opłaty za korzystanie z Usługi są okresowo wyświetlane w Aplikacji Brick.
7.2 Jeśli otrzymałeś kupon / kod promocyjny na powerbanki Brick, możesz wykorzystać kupon zgodnie z zasadami użytkownika podanymi na takim kuponie.
7.3 Dla Twojej wygody zapewniamy kilka opcji płatności, gdy każda z nich stanie się dostępna w Twojej okolicy:
(a) Możesz połączyć swoją kartę kredytową lub debetową ze swoim kontem w Aplikacji Brick, aby umożliwić nam automatyczne potrącenie z Twojej karty kredytowej wszystkich kwot należnych nam na mocy niniejszej umowy. Karty przedpłacone i gotówkowe nie mogą być używane jako środek płatniczy.
7.4 W przypadku kwestionowania jakiegokolwiek obciążenia na karcie kredytowej lub debetowej lub na koncie, należy skontaktować się z nami pod adresem help@Brickapp.se, gdy tylko dowiesz się o zakwestionowanym obciążeniu.
7.5 Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek opłatami, które nałożyliśmy na Twoje konto, musisz nas o tym powiadomić w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym kwestionowane obciążenie miało miejsce. Aby rozstrzygnąć wszelkie sporne opłaty, będziemy potrzebować pewnych informacji, w tym daty i miejsca, kiedy i gdzie wypożyczyłeś i zwróciłeś powerbank Brick, a także przybliżonych godzin wypożyczenia. Z zasady nie oferujemy zwrotów pieniędzy za korzystanie z naszych Usług, a wszelkie wyjątki od tej polityki są według naszego wyłącznego uznania.
7.6 W przypadku, gdy wymagana opłata nie może zostać pobrana z Twojej karty z powodu niewystarczających środków, zablokowanej karty lub w inny sposób, Brick wyśle ​​Ci fakturę SMS-em, pocztą i/lub e-mailem. Jeśli taka faktura nie zostanie należycie opłacona, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych o windykację.

Skargi i zażalenia
8.1 W przypadku, gdy w dowolnym momencie chcesz zgłosić skargę dotyczącą Usługi lub Platformy, możesz powiadomić nas za pośrednictwem Platformy lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail naszego działu obsługi klienta pod adresem help@Brickapp.se


Naruszenie
9.1 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w celu ochrony praw i interesów innych użytkowników Platformy i Brick, możemy podjąć następujące działania bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli ustalimy, według naszego wyłącznego uznania, że ​​naruszyłeś jakiekolwiek warunków niniejszej Umowy:
(a) Jeśli naruszenie przez Ciebie skutkuje jakąkolwiek stratą, szkodą, wydatkami, kosztami lub zmniejszeniem wartości (w tym kosztu czasu zarządzania), odejmiemy odpowiednią kwotę z salda Twojego Konta, aby zrekompensować taką stratę zgodnie z harmonogramem opłat wyświetlanych w aplikacji Brick ;
(b) Możemy zawiesić Twoje Konto lub na stałe zablokować Ci możliwość korzystania z Platformy.
9.2 Po wykonaniu którejkolwiek z powyższych czynności wyślemy Ci wiadomość z powiadomieniem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego postępowania w związku z Twoim naruszeniem, możesz odwołać się na nasz e-mail obsługi klienta pod adresem help@Brickapp.se

10.0 Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Ciebie, jeśli jesteś konsumentem
10.1 Jesteśmy odpowiedzialni wobec Ciebie za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez nas. Jeśli nie zastosujemy się do niniejszej Umowy, ponosimy odpowiedzialność za poniesione przez Państwa straty lub szkody, które są przewidywalnym skutkiem zerwania przez nas niniejszej Umowy lub braku należytej staranności, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które są nie do przewidzenia oraz oszacowania. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywiste, że tak się stanie, lub jeśli w momencie zawarcia niniejszej Umowy zarówno my, jak i Ty wiedzieliśmy, że może się to zdarzyć, na przykład, jeśli omówiłeś to z nami przed rozpoczęciem korzystania z Platformy.
10.2 Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; za naruszenie Twoich praw w odniesieniu do Platformy lub naszej Usługi, w tym prawa do używania powerbanku Brick, które są: opisane i zgodne z informacjami, które Ci przekazaliśmy oraz jakąkolwiek próbką lub modelem widzianym lub badanym przez Ciebie; zadowalającej jakości; nadające się do określonego celu, który został nam podany; dostarczane z należytą umiejętnością i starannością oraz w przypadku wadliwych produktów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów.
10.3 Kiedy ponosimy odpowiedzialność za uszkodzenie mienia. Naprawimy wszelkie szkody w Państwa mieniu wyrządzone przez nas podczas świadczenia naszej Usługi. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za koszty naprawy jakichkolwiek wcześniej istniejących usterek lub uszkodzeń mienia.
10.4 Kiedy ponosimy odpowiedzialność za szkody spowodowane przez wadliwe treści cyfrowe. Jeśli wadliwe treści cyfrowe, które dostarczyliśmy, uszkodzą należące do Ciebie urządzenie lub treści cyfrowe, a jest to spowodowane brakiem należytej staranności i umiejętności, naprawimy szkodę lub wypłacimy odszkodowanie. Nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności za szkody, których można było uniknąć, postępując zgodnie z naszymi radami, aby zastosować oferowaną bezpłatnie aktualizację, ani za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji instalacji lub brakiem odpowiedniego oprogramowania rekomendowanego przez nas.
10.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe. Jeśli jesteś konsumentem, świadczymy Ci Usługę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Jeśli korzystasz z Usługi w jakimkolwiek celu komercyjnym, biznesowym lub odsprzedaży, nasza odpowiedzialność wobec Ciebie będzie ograniczona zgodnie z punktem 11.

PRAWO WŁASNOŚCI, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRYWATNOŚĆ
11.6 Twoja zgoda na niniejszą Umowę i zostanie Użytkownikiem uprawnia Cię do korzystania z Usługi wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Nie ma innego upoważnienia, współpracy, partnerstwa ani agencji między Tobą a nami.
11.7 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej do Platformy (w tym prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, kody źródłowe i przedmiotowe) oraz odpowiednie zastrzeżone informacje poufne na Platformie są i pozostaną wyłączną własnością nas lub naszych licencjodawców oraz żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu przeniesienia praw własności intelektualnej do Platformy ani innych praw własności intelektualnej należących do nas lub naszych licencjodawców. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela takich praw własności intelektualnej nie możesz używać, modyfikować, wynajmować, użyczać, sprzedawać, przesyłać ani w inny sposób naruszać powyższych praw własności intelektualnej (również takich jak inżynieria, dekompilacja i inne kwestie techniczne) .
11.8 Nazwa i logo Brick są naszymi znakami towarowymi i nazwami handlowymi i nie mogą być powielane, imitowane ani używane w całości lub w części bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie strony, teksty, grafika, obrazy, ikony przycisków i skrypty w formularzu Platformy są naszą własnością i nie będziesz inicjował, że jakakolwiek osoba trzecia nie powieli, nie będzie naśladować ani nie wykorzysta w całości lub w części bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
11.9 Udzielamy użytkownikowi ograniczonej, nieodpłatnej, niewyłącznej, osobistej, odwołalnej i nieprzenoszalnej licencji na pobieranie i używanie Aplikacji Brick do własnych, niekomercyjnych celów, pod warunkiem przestrzegania niniejszej Umowy. Z Aplikacji Brick i naszej Usługi można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony w niniejszej Umowie.
11.11 Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, teksty i obrazy, które przesyłasz, publikujesz, transmitujesz lub udostępniasz na Platformie („Treści Użytkownika”). Nie możesz przesyłać, publikować, przesyłać, udostępniać ani udostępniać na Platformie żadnych Treści użytkownika, których nie utworzyłeś lub do których nie masz pozwolenia na przesyłanie, publikowanie, przesyłanie lub udostępnianie. Oświadczasz, że posiadasz lub masz wystarczające inne prawa do wszelkich swoich Treści użytkownika. Użytkownik zgadza się dostarczać wyłącznie Treści użytkownika, które nie naruszają żadnego obowiązującego prawa i nie naruszają praw osób trzecich (np. nie naruszają żadnego obowiązującego prawa własności intelektualnej ani żadnej umowy). W przeciwnym razie ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie związane z tym zobowiązania. W dowolnym momencie i w sposób losowy, bez Twojej zgody, możemy przeglądać Platformę i usuwać lub ograniczać dostęp do Treści użytkownika lub ich przeglądania, według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia lub przyczyny. Gdy przesyłasz, publikujesz, przesyłasz, udostępniasz lub udostępniasz Treści Użytkownika na Platformie, automatycznie upoważniasz nas do wykonywania takich kopii, jakie uznamy, według naszego wyłącznego uznania, za konieczne lub właściwe. Przesyłając, publikując, udostępniając lub powielając Treści Użytkownika na Platformie, automatycznie udzielasz i oświadczasz, że masz prawo do udzielenia nam nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, bezpłatnego, ogólnoświatowego prawo i licencja na używanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, udzielanie podlicencji, przeformatowywanie, tłumaczenie, wyciąganie fragmentów, rozpowszechnianie, modyfikowanie, przygotowywanie prac pochodnych lub włączanie do innych prac jakichkolwiek Treści użytkownika w dowolnym celu (komercyjnym, reklamowym lub innym) .
11.12 Zgadzasz się, że możemy uzyskać dostęp, przechowywać i wykorzystywać wszelkie podane przez Ciebie informacje, o ile przestrzegamy warunków Polityki prywatności i Twoich ustawień prywatności. W obowiązującym okresie ochrony praw autorskich niniejszym udzielasz nam i naszym podmiotom stowarzyszonym nieodpłatnej licencji na korzystanie z takich informacji w sposób obejmujący przechowywanie, wykorzystywanie, powielanie, poprawianie, edycję, publikację, wystawianie, tłumaczenie i rozpowszechnianie, lub umieszczanie takich informacji w innej formie wykorzystujące obecnie znane lub planowane w przyszłości media. Taka licencja na użytkowanie powinna być globalna, niewyłączna, zbywalna i podlegać podlicencjonowaniu oraz zezwalać na użytkowanie bez zgody użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub konieczności powiadomienia użytkownika lub innej osoby, o ile spełnione są następujące warunki:
(a) Użytkownik może wypowiedzieć licencję, usuwając określoną zawartość, którą dostarczył lub zamykając swoje konto na Platformie, chyba że usunięcie zawartości z systemu kopii zapasowych i innych systemów zajmuje trochę czasu.
(b) Nie będziemy wykorzystywać Twoich treści do reklamowania innych produktów i usług (w tym treści sponsorowanych) bez Twojej zgody.
(c) Uzyskamy Twoją zgodę, jeśli zamierzamy udzielić innym prawa do udostępniania Twoich treści poza Platformą.
(d) Możemy edytować Twoje treści i dostosowywać ich format (np. tłumaczyć je, modyfikować czcionkę, układ lub nazwę pliku lub usuwać metadane), ale nie będziemy modyfikować ich znaczenia.
(e) W odniesieniu do wszelkich sugestii lub innych informacji zwrotnych dotyczących Usługi, którą przesyłasz, zgadzasz się, że możemy (ale nie jesteśmy do tego zobowiązani) wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez żadnej rekompensaty dla Ciebie.
(f) Przechowując i przetwarzając Twoje treści, będziemy przestrzegać wymogów ustawy RODO Unii Europejskiej i innych obowiązujących przepisów.

ODSZKODOWANIE
12.1 Zgadzasz się, bez ograniczeń, zwolnić Brick, naszych francyzobiorców oraz jej pracowników, a także agentów dystrybuujących naszą usługę, z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Ciebie z naszej usługi tj. powerbanków lub platformy, w sposób niewłaściwy lub wynikający z Twojego zaniedbania lub zaniechania.
12.2 Zgadzasz się zwolnić Brick, naszych franczyzobiorców i nasze podmioty stowarzyszone wspólnie świadczące z nami Usługę Brick z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, roszczenia, straty, szkody, wydatki, koszty (w tym opłaty prawne poniesione na rozprawie, w postępowaniu odwoławczym lub w inny sposób), długi, grzywny, kary i opłaty, bezpośrednie lub pośrednie, w tym wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne, karne, utracone zyski lub inne, które wynikają z lub są związane z (i) niewłaściwym użytkowaniem lub niemożnością korzystania z Platformy, (ii) niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji na Platformie lub z Platformy, (iii) nieautoryzowany dostęp lub zmiana transmisji lub danych w związku z Platformą, (iv) wszelkie zabronione lub złośliwe działania lub zaniechania ze strony użytkownika, które zakłócają działanie Platformy lub Usługi.
12.3 Jeśli twoje zachowanie powoduje, że będziemy zmuszeniu do płatności roszczenia stron trzecich, możemy żądać od ciebie wszystkich strat po podjęciu zobowiązań pieniężnych i innych wobec stron trzecich.

ROZWIĄZANIE NINIEJSZEJ UMOWY
13.1 Wypowiedzenie przez Użytkownika. Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolny z następujących sposobów:
(a) Jeśli powiadomisz nas za pośrednictwem Platformy w dowolnym momencie, że chcesz zaprzestać korzystania z Usługi i Platformy;
(b) Jeśli przestaniesz korzystać z Usługi i Platformy przez okres co najmniej 365 kolejnych dni;
(c) W przypadku zaprzestania korzystania z Usługi i Platformy oraz wyraźnego odrzucenia wszelkich zmian w niniejszej Umowie, zanim zmiany te wejdą w życie.
13.1 Wypowiedzenie zainicjowane przez Brick. Możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolny z następujących sposobów:
(a) Jeśli naruszysz którykolwiek z warunków niniejszej Umowy;
(b) Jeśli nie zapłacisz jakichkolwiek kwot należnych na mocy niniejszej Umowy w ciągu 7 dni od daty wymagalności;
(c) Jeśli przestaniesz korzystać z Usługi i Platformy przez okres co najmniej 365 kolejnych dni;
(d) Jeśli naszym zdaniem dalsze korzystanie z Usługi lub Platformy byłoby szkodliwe dla Usługi, Platformy lub innych użytkowników;
(e) Jeśli wyraźnie odrzucisz jakiekolwiek zmiany w niniejszej Umowie, o których od czasu do czasu będziesz powiadamiany.
13.2 Rozliczenie po rozwiązaniu
(a) Po rozwiązaniu niniejszej Umowy nadal będziemy mieć prawo do wnoszenia roszczeń przeciwko Tobie zgodnie z niniejszą Umową z tytułu wszelkich wcześniejszych naruszeń przez Ciebie lub wszelkich zaległych zobowiązań finansowych, które możesz mieć.

WYMAGANIA I ZAKAZY
14.1 Wymagania. Upewnisz się, że Twoje postępowanie jest zgodne z następującymi wymaganiami, gdy uzyskujesz dostęp do Usługi lub korzystasz z niej:
(a) Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, przepisami dotyczącymi prywatności, prawami własności intelektualnej, przepisami podatkowymi i wymogami regulacyjnymi;
(b) Dostarczanie dokładnych informacji i aktualizowanie ich w odpowiednim czasie;
(c) Wykorzystanie Twojego prawdziwego imienia i nazwiska, tożsamości i innych danych osobowych w pliku danych osobowych;
(d) Korzystanie z Usługi w cywilizowany i prawidłowy sposób.
14.2 Zakazy. Zobowiązujesz się, że nie będziesz korzystać z Platformy do prowadzenia jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub któregokolwiek z następujących czynów:
(a) Korzystanie z Platformy w przypadku braku zdolności do czynności prawnych lub czasowego lub stałego zawieszenia korzystania z Usługi;
(b) Przeniesienie Konta na jakąkolwiek osobę trzecią bez naszej zgody;
(c) Naruszenie praw i interesów innych osób w jakikolwiek sposób za pośrednictwem Platformy, w tym zbieranie danych logowania lub innych danych osobowych innej osoby, używanie lub próba korzystania z konta innej osoby, nękanie, obrażanie, grożenie, przymus lub krzywdzenie innych osoby lub wysyłanie jakiejkolwiek innej osoby wiadomości-śmieci (SPAM) lub innych niepożądanych wiadomości lub naruszanie praw własności intelektualnej innych osób itp.;
(d) Zakłócanie lub sabotowanie Platformy, jej serwera lub jej sieci, tworzenie nieuzasadnionego lub niewłaściwego obciążenia naszego serwera lub systemu w jakikolwiek sposób lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności, która może spowodować awarię, przeciążenie lub szkody (w tym rozprzestrzenianie robaków, wirusów, oprogramowanie szpiegujące, złośliwe oprogramowanie lub inne destrukcyjne kody) lub umieszczanie treści lub kodów w przeglądarkach lub urządzeniach użytkownika, zmienianie lub zakłócanie efektów renderowania lub wyświetlania naszej witryny internetowej w przeglądarce lub urządzeniu użytkownika w inny sposób lub przesyłanie wirusów lub innych złośliwych kodów;
(e) Bez upoważnienia prawnego, stosowanie technik celowych do przechwytywania, manipulowania, kradzieży, nagrywania, odwiedzania, zbierania, przechowywania, używania, rozpowszechniania, ujawniania lub usuwania informacji, do których nie masz uprawnień dostępu z Platformy, takich jak inni użytkownicy. dane osobowe, treści lub dane dotyczące konkurencyjnych usług (określone według naszego uznania) lub inne poufne informacje, które nie należą do Ciebie;
(f) Naruszenie lub ominięcie jakichkolwiek praw lub którejkolwiek z naszych regulacji lub zasad lub jakichkolwiek decyzji dotyczących statusu Konta;
(g) Podejmowanie jakichkolwiek działań w celu obejścia naszych środków technicznych i bezpieczeństwa;
(h) Naruszenie naszych praw własności intelektualnej lub innych praw, w tym między innymi używanie Brick lub innych naszych logo handlowych w jakiejkolwiek nazwie handlowej, wiadomości e-mail lub witrynie internetowej, usuwanie wszelkich powiadomień zawartych w naszych usługach dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innej własności, uszkadzanie wszelkich naszych patentów, praw autorskich, zastrzeżonej technologii, programów, oprogramowania lub informacji z baz danych, które posiadamy lub legalnie wykorzystujemy, poprzez kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, dekodowanie, partycjonowanie lub wytwarzanie instrumentów pochodnych itp.;
(i) Bez naszej wyraźnej zgody, sugerowanie lub stwierdzanie, że jesteś podmiotem stowarzyszonym Platformy lub masz z nią jakiekolwiek relacje agencyjne.
(j) bez naszej zgody, wynajmowanie, leasing, pożyczanie, użyczanie, handel, sprzedaż lub odsprzedaż naszych usług lub innych istotnych informacji lub danych, ani zarabianie lub komercjalizacja którejkolwiek z naszych funkcji usługowych;
(k) Usuwanie, zasłanianie lub ukrywanie jakichkolwiek reklam w naszych usługach;
(l) Korzystanie z automatycznych programów lub innych automatycznych metod odwiedzania naszego serwisu, dodawanie lub pobieranie książek adresowych lub wysyłanie lub przekierowywanie wiadomości;
(m) Powielanie, modyfikowanie lub tworzenie pochodnych Platformy lub innych odpowiednich technologii (z wyjątkiem innych autoryzowanych przez nas) lub monitorowanie użyteczności, wydajności lub funkcji naszych usług do celów konkurencji lub udział w tworzeniu ramek, tworzeniu odbić lustrzanych lub inne czynności polegające na imitowaniu wyglądu naszej strony internetowej lub funkcji lub zmienianie, modyfikowanie, ponowne edytowanie lub modyfikowanie naszych usług lub zmienianie, modyfikowanie lub modyfikowanie innych stron internetowych w celu wywołania błędnego wrażenia, że ​​takie strony internetowe są powiązane z naszymi usługami.
(n) Odwiedzanie naszego Serwisu za pośrednictwem stron internetowych, które nie zostały wyraźnie przez nas dostarczone;
(o) Przepisywanie jakichkolwiek funkcji bezpieczeństwa naszych Usług lub Platformy;
(p) Pomaganie lub zachęcanie do jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy lub naszych zasad;
(q) używanie naszych Usług i powerbanku Bricks do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub nielegalnych lub które zostałyby uznane za obraźliwe i/lub aspołeczne zachowanie; oraz
(r) Wszelkie inne niezgodne z prawem zachowanie szkodliwe dla Usługi i/lub Platformy.
14.3 Chociaż narzucamy naszym użytkownikom standardy postępowania, nie kontrolujemy ani nie regulujemy zachowania naszych użytkowników na Platformie. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub informacje rozpowszechniane lub udostępniane przez użytkowników na Platformie. Jeśli uważasz, że użytkownik naruszył warunki niniejszej Umowy lub którąkolwiek z naszych zasad, skontaktuj się z nami. Chociaż staramy się zachować bezpieczne środowisko, nie ponosimy odpowiedzialności za posty jakichkolwiek użytkowników i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za zachowanie lub treści jakichkolwiek użytkowników. Jeśli w jakichkolwiek okolicznościach i bez naszej zgody popełnisz jakiekolwiek zabronione działanie lub opublikujesz lub rozpowszechnisz jakiekolwiek zabronione informacje, będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie związane z tym zobowiązania i ryzyka.

PODPISY ELEKTRONICZNE I POWIADOMIENIA
15.1 Niektóre czynności na Platformie mogą wymagać złożenia podpisu elektronicznego. Rozumiesz i akceptujesz, że podpis elektroniczny ma te same prawa i obowiązki, co podpis fizyczny.
15.2 Jeśli masz u nas Konto, zgadzasz się, że możemy przekazywać Ci wszelkie wymagane powiadomienia drogą elektroniczną za pośrednictwem Twojego Konta lub innych środków elektronicznych, takich jak e-mail, wiadomości wyskakujące lub wiadomości push na Platformie, zgodnie z naszą Polityką prywatności .

Prawo rządowe
16.1 Niniejsza Umowa i wszelkie spory z nią związane będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem szwedzkim, a Ty i my zgadzamy się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów szwedzkich.

Siła wyższa
17.1 Podejmiemy podstawowe obowiązki bezpieczeństwa zgodnie z prawem, ale nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku konserwacji sprzętu sieci informatycznej, awarii połączenia, awarii komputera, komunikacji lub innego systemu, awarii zasilania, strajku, zamieszek, pożaru , powódź, wichura, wybuch, wojna, działania rządowe, zmiany przepisów ustawowych, wykonawczych, przepisów administracyjnych i innych zasad, nakazy organów sądowych lub administracyjnych lub działania lub zaniechania osób trzecich.

Postanowienia pozostałe
18.1 Niniejsza Umowa (w tym między innymi Polityka prywatności, Polityka użytkowania i wszelkie dodatkowe warunki, o których poinformowaliśmy Cię, że mają zastosowanie do określonych usług) stanowi całość umowy między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia między stronami.
18.2 Możemy cedować, przenosić, delegować lub w inny sposób podzlecać nasze prawa zgodnie z warunkami niniejszej Umowy według naszego wyłącznego uznania.
18.3 Jeśli nie wyegzekwujemy postanowienia warunków niniejszej Umowy, zgadzasz się, że takie zaniedbanie nie stanowi zrzeczenia się wykonania tego postanowienia (lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy).
18.4 Jeśli jakiekolwiek postanowienie warunków niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub unieważnione, nieważność nie ma wpływu na pozostałe warunki niniejszej Umowy. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w warunkach niniejszej Umowy i zrzekamy się wszelkich dorozumianych licencji.